Blog

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – KHO VẬN

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí công việc: Chuyên viên hành chính nhân sự – kho vận Phòng ban: Phòng hành chính nhân sự VAI TRÒ & MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm thực thi các đầu việc…

KẾ TOÁN TRƯỞNG

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí công việc: Kế toán trưởng Phòng ban: Phòng kế toán – tài chính VAI TRÒ & MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: Thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin…